திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்
266வது திருத்தந்தையாக போற்றப்படும் பிரான்சிஸ், திருச்சபையின் 21ஆம் நூற்றாண்டு ஆயர்களில் ஒருவர் ஆவார். லத்தீன் மொழியில் இவரது பெயர் ‘பிரான்சிஸ்குஸ்’ (FRANCISCVS) ஆகும். கி.பி. 2013 மார்ச் 19 முதல் ரோமின் ஆயராக பணியாற்றி வரும் இவர், இன்றையத் திருச்சபையின் தலைவராகத் திகழ்கிறார்.
Read More
திருத்தந்தை 16-ம் பெனடிக்ட்
265வது திருத்தந்தையாக போற்றப்படும் 16-ம் பெனடிக்ட், திருச்சபையின் 21ஆம் நூற்றாண்டு ஆயர்களில் ஒருவர் ஆவார். லத்தீன் மொழியில் இவரது பெயர் ‘பெனதிக்துஸ்’ (BENEDICTVS) ஆகும். கி.பி. 2005 ஏப்ரல் 24 முதல் 2013 பிப்ரவரி 28 வரை ரோமின் ஆயராக பணியாற்றிய இவர், திருச்சபையின் தலைவராகவும் திகழ்ந்தார்.
Read More
திருத்தந்தை புனித 2-ம் யோவான் பவுல்
264வது திருத்தந்தையாக போற்றப்படும் 2-ம் யோவான் பவுல், திருச்சபையின் 20ஆம், 21ஆம் நூற்றாண்டு ஆயர்களில் ஒருவர் ஆவார். லத்தீன் மொழியில் இவரது பெயர் ‘யோவான்னெஸ் பவுலுஸ்’ (IOANNES PAVLVS) ஆகும். கி.பி. 1978 அக்டோபர் 22 முதல் 2005 ஏப்ரல் 2 வரை ரோமின் ஆயராக பணியாற்றிய இவர், திருச்சபையின் தலைவராகவும் திகழ்ந்தார்.
Read More
திருத்தந்தை 1-ம் யோவான் பவுல்
263வது திருத்தந்தையாக போற்றப்படும் 1-ம் யோவான் பவுல், திருச்சபையின் 20ஆம் நூற்றாண்டு ஆயர்களில் ஒருவர் ஆவார். லத்தீன் மொழியில் இவரது பெயர் ‘யோவான்னெஸ் பவுலுஸ்’ (IOANNES PAVLVS) ஆகும். கி.பி. 1978 ஆகஸ்ட் 26, செப்டம்பர் 3 முதல் 1978 செப்டம்பர் 28 வரை ரோமின் ஆயராக பணியாற்றிய இவர், திருச்சபையின் தலைவராகவும் திகழ்ந்தார்.
Read More
திருத்தந்தை புனித 6-ம் பவுல்
262வது திருத்தந்தையாக ஏற்கப்படும் புனித 6-ம் பவுல், திருச்சபையின் 20ஆம் நூற்றாண்டு ஆயர்களில் ஒருவர் ஆவார். லத்தீன் மொழியில் இவரது பெயர் ‘பவுலுஸ்’ (PAVLVS) ஆகும். கி.பி. 1963 ஜூன் 30 முதல் 1978 ஆகஸ்ட் 6 வரை ரோமின் ஆயராக பணியாற்றிய இவர், திருச்சபையின் தலைவராகவும் திகழ்ந்தார்.
Read More
திருத்தந்தை புனித 23-ம் யோவான்
261வது திருத்தந்தையாக போற்றப்படும் 23-ம் யோவான், திருச்சபையின் 20ஆம் நூற்றாண்டு ஆயர்களில் ஒருவர் ஆவார். லத்தீன் மொழியில் இவரது பெயர் ‘யோவான்னெஸ்’ (IOANNES) ஆகும். கி.பி. 1958 அக்டோபர் 28, நவம்பர் 4 முதல் 1963 ஜூன் 3 வரை ரோமின் ஆயராக பணியாற்றிய இவர், திருச்சபையின் தலைவராகவும் திகழ்ந்தார்.
Read More
திருத்தந்தை 12-ம் பியு
260வது திருத்தந்தையாக போற்றப்படும் 12-ம் பியு, திருச்சபையின் 20ஆம் நூற்றாண்டு ஆயர்களில் ஒருவர் ஆவார். லத்தீன் மொழியில் இவரது பெயர் ‘பியுஸ்’ (PIVS) ஆகும். கி.பி. 1939 மார்ச் 12 முதல் 1958 அக்டோபர் 9 வரை ரோமின் ஆயராக பணியாற்றிய இவர், திருச்சபையின் தலைவராகவும் திகழ்ந்தார்.
Read More
திருத்தந்தை 11-ம் பியு
259வது திருத்தந்தையாக போற்றப்படும் 11-ம் பியு, திருச்சபையின் 20ஆம் நூற்றாண்டு ஆயர்களில் ஒருவர் ஆவார். லத்தீன் மொழியில் இவரது பெயர் ‘பியுஸ்’ (PIVS) ஆகும். கி.பி. 1922 பிப்ரவரி 12 முதல் 1939 பிப்ரவரி 10 வரை ரோமின் ஆயராக பணியாற்றிய இவர், திருச்சபையின் தலைவராகவும் திகழ்ந்தார்.
Read More
திருத்தந்தை 15-ம் பெனடிக்ட்
258வது திருத்தந்தையாக போற்றப்படும் 15-ம் பெனடிக்ட், திருச்சபையின் 20ஆம் நூற்றாண்டு ஆயர்களில் ஒருவர் ஆவார். லத்தீன் மொழியில் இவரது பெயர் ‘பெனதிக்துஸ்’ (BENEDICTVS) ஆகும். கி.பி. 1914 செப்டம்பர் 6 முதல் 1922 ஜனவரி 22 வரை ரோமின் ஆயராக பணியாற்றிய இவர், திருச்சபையின் தலைவராகவும் திகழ்ந்தார்.
Read More
திருத்தந்தை புனித 10-ம் பியு
257வது திருத்தந்தையாக போற்றப்படும் புனித 10-ம் பியு, திருச்சபையின் 20ஆம் நூற்றாண்டு ஆயர்களில் ஒருவர் ஆவார். லத்தீன் மொழியில் இவரது பெயர் ‘பியுஸ்’ (PIVS) ஆகும். கி.பி. 1903 ஆகஸ்ட் 9 முதல் 1914 ஆகஸ்ட் 20 வரை ரோமின் ஆயராக பணியாற்றிய இவர், திருச்சபையின் தலைவராகவும் திகழ்ந்தார்.
Read More