இணைச்சட்டம்
இணைச்சட்டம்
எண்ணிக்கை
எண்ணிக்கை
லேவியர்
லேவியர்
விவிலிய நூல்கள்
விவிலிய நூல்கள்
நிலை வாழ்வை நம்புகின்றேன்
நிலை வாழ்வை நம்புகின்றேன்
உடலின் உயிர்ப்பை நம்புகின்றேன்
உடலின் உயிர்ப்பை நம்புகின்றேன்
தூய ஆவியாரை நம்புகின்றேன்
“தூய ஆவியாரை நம்புகின்றேன்” (I believe in the Holy Spirit) என திருத்தூதர்களின் ஏற்கையின் 8ஆம் பகுப்பில் அறிக்கையிடுகிறோம். இதையே, “தந்தையிடமிருந்தும் மகனிடமிருந்தும் புறப்படும் ஆண்டவரும் உயிர் அளிப்பவருமான தூய ஆவியாரையும் நம்புகின்றேன். இவர் தந்தையோடும் மகனோடும் ஒன்றாக வழிபாடும் மாட்சியும் பெறுகின்றார். இறைவாக்கினர்கள் வாயிலாகப் பேசியவர் இவரே” என்று நிசேயா ஏற்கை குறிப்பிடுகிறது. தூய ஆவியாரை நம்புவது என்பது தந்தையிடமிருந்தும் மகனிடமிருந்தும் புறப்படுகின்ற மூவொரு கடவுளின் மூன்றாம் ஆள்மீது நாம் கொண்டுள்ள நம்பிக்கையை
Read More
மனிதருக்குத் தீர்ப்பு வழங்க வருவார்
“வாழ்வோருக்கும் இறந்தோருக்கும் தீர்ப்பு வழங்க இயேசு கிறிஸ்து விண்ணகத்திலிருந்து வருவார்” (From heaven Jesus Christ will come to judge the living and the dead) என திருத்தூதர்களின் ஏற்கையின் 7ஆம் பகுப்பில் அறிக்கையிடுகிறோம். இதையே, “வாழ்வோரையும் இறந்தோரையும் தீர்ப்பிட இயேசு கிறிஸ்து விண்ணகத்திலிருந்து மாட்சியுடன் மீண்டும் வரவிருக்கின்றார்; அவரது ஆட்சிக்கு முடிவு இராது” என்று நிசேயா ஏற்கை குறிப்பிடுகிறது. படைப்பிற்கும் வரலாற்றிற்கும் ஆண்டவராகவும், திருச்சபைக்குத் தலைவராகவும் திகழ்கின்ற மாட்சிப்பெற்ற கிறிஸ்து, மறைபொருளாக
Read More
விண்ணகத்தில் இருக்கின்றார்
“இயேசு கிறிஸ்து விண்ணகத்துக்கு எழுந்தருளி, எல்லாம் வல்ல தந்தையாகிய கடவுளின் வலப்பக்கத்தில் வீற்றிருக்கின்றார்” (Jesus Christ ascended into heaven, and is seated at the right hand of God the Father almighty) என திருத்தூதர்களின் ஏற்கையின் 6ஆம் பகுப்பில் அறிக்கையிடுகிறோம். இதையே, “இயேசு கிறிஸ்து விண்ணகத்துக்கு எழுந்தருளி தந்தையின் வலப்பக்கம் வீற்றிருக்கின்றார்” என்று நிசேயா ஏற்கை குறிப்பிடுகிறது. கிறிஸ்துவின் உயிர்ப்பு என்பது மீண்டும் அவர் இவ்வுலக வாழ்வுக்கு வருவதன்று.
Read More
மூன்றாம் நாள் உயிர்த்தெழுந்தார்
“இயேசு கிறிஸ்து பாதாளத்தில் இறங்கி, மூன்றாம் நாள் இறந்தோரிடமிருந்து உயிர்த்தெழுந்தார்” (Jesus Christ descended into hell; on the third day he rose again from the dead) என திருத்தூதர்களின் ஏற்கையின் 5ஆம் பகுப்பில் அறிக்கையிடுகிறோம். இதையே, “மறைநூல்களின்படி, இயேசு கிறிஸ்து மூன்றாம் நாள் உயிர்த்தெழுந்தார்” என்று நிசேயா ஏற்கை குறிப்பிடுகிறது. ‘பாதாளம்’ என்பது பாவத்திற்கு தண்டனை பெற்றவர்களுக்கான ‘நரகம்’ என்பதிலிருந்து வேறுபட்டது. இது கிறிஸ்துவுக்கு முன்னர் இறந்து
Read More
சிலுவையில் இறந்து அடக்கப்பட்டார்
“இயேசு கிறிஸ்து பொந்தியு பிலாத்தின் அதிகாரத்தில் பாடுபட்டு, சிலுவையில் அறையப்பட்டு, இறந்து அடக்கம் செய்யப்பட்டார்” (Jesus Christ suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried) என திருத்தூதர்களின் ஏற்கையின் 4ஆம் பகுப்பில் அறிக்கையிடுகிறோம். இதையே, “இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக பொந்தியு பிலாத்தின் அதிகாரத்தில், சிலுவையில் அறையப்பட்டு, பாடுபட்டு, இறந்து அடக்கம் செய்யப்பட்டார்” என்று நிசேயா ஏற்கை குறிப்பிடுகிறது. கடவுள் தமது மகனின் வருகைக்காகப் பல நூற்றாண்டுகளாக உலகைத் தயாரித்தார்.
Read More
கன்னி மரியாவிடமிருந்து பிறந்தார்
“இயேசு கிறிஸ்து தூய ஆவியாரின் வல்லமையால் கருவாகி கன்னி மரியாவிடமிருந்து பிறந்தார்” (Jesus Christ was conceived by the power of the Holy Spirit and born of the virgin Mary) என திருத்தூதர்களின் ஏற்கையின் 3ஆம் பகுப்பில் அறிக்கையிடுகிறோம். இதையே, “மனிதரான நமக்காகவும், நமது மீட்புக்காகவும் இயேசு கிறிஸ்து விண்ணகத்திலிருந்து இறங்கினார்; தூய ஆவியாரால் கன்னி மரியாவிடம் உடல் எடுத்து மனிதர் ஆனார்” என்று நிசேயா ஏற்கை குறிப்பிடுகிறது. மனிதரான நமக்காகவும், நமது
Read More
இயேசு கிறிஸ்துவை நம்புகின்றேன்
“கடவுளின் ஒரே மகனாகிய நம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவை நம்புகின்றேன்” (I believe in Jesus Christ, God’s only Son, our Lord) என திருத்தூதர்களின் ஏற்கையின் 2ஆம் பகுப்பில் அறிக்கையிடுகிறோம். இதையே, “தந்தையிடமிருந்து கடவுளின் ஒரே மகனாக பிறந்த ஒரே ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவையும் நம்புகின்றேன். இவர் காலங்களுக்கு முன்பே தந்தையிடமிருந்து பிறந்தார். கடவுளினின்று கடவுளாக, ஒளியினின்று ஒளியாக, உண்மை கடவுளினின்று உண்மை கடவுளாக பிறந்தார். இவர் பிறந்தவர், உண்டாக்கப்பட்டவர் அல்லர்; தந்தையோடு ஒரே பொருள்மம் கொண்டவர்.
Read More
தந்தையாகிய கடவுளை நம்புகின்றேன்
“விண்ணகத்தையும் மண்ணகத்தையும் படைத்த எல்லாம் வல்ல தந்தையாகிய கடவுளை நம்புகின்றேன்” (I believe in God, the Father almighty, creator of heaven and earth) என திருத்தூதர்களின் ஏற்கையின் முதல் பகுப்பில் அறிக்கையிடுகிறோம். இதையே, “ஒரே கடவுளை நம்புகின்றேன்; விண்ணகமும் மண்ணகமும், காண்பவை காணாதவை யாவும் படைத்த எல்லாம் வல்ல தந்தை அவரே” என்று நிசேயா ஏற்கை குறிப்பிடுகிறது. “இஸ்ரயேலே, செவிகொடு! நம் கடவுளாகிய ஆண்டவர் ஒருவரே ஆண்டவர்” (இணைச் சட்டம் 6:4)
Read More