புரிதல்கள்
புரிதல்கள்
இந்தியா
இந்தியா
அகராதி
அகராதி
விவிலியம்
விவிலியம்
விசுவாசம்
விசுவாசம்
திருச்சபை
திருச்சபை
இறைமகன்
இறைமகன்
புனிதர்கள்
புனிதர்கள்
Recently Added
Recently added contents and articles.
Recently Added Contents
தோபித்து, யூதித்து, சாலமோனின் ஞானம், சீராக்கின் ஞானம், பாரூக்கு, 1 மக்கபேயர், 2 மக்கபேயர் ஆகிய ஏழு நூல்களும் பாலஸ்தீனத்துக்கு வெளியில் தோன்றியவை என்பதால், கி.பி. 90ல் யாம்னியாவில் நடைபெற்ற சங்கத்தில் யூதர்கள் இவற்றை திருமுறை நூல்களாக ஏற்கவில்லை. ஆனால் கிரேக்க விவிலியப் பின்னணியை ஏற்று வளர்ந்த தொடக்க கிறிஸ்தவ சமூகம், அலெக்சாந்திரியத் திருமுறையில் இருந்த பழைய ஏற்பாட்டின் அனைத்து நூல்களையும் புனிதமாகக் கருதியது. கி.பி. 382ல் திருத்தந்தை முதலாம்
திருப்பாடல்கள், இனிமைமிகு பாடல் ஆகிய நூல்களைப் பரந்த பொருளில் மட்டுமே ஞான நூல்களாக கருத முடியும். ஏனெனில், ஞான நூல்களுக்குரிய நீதி போதனைகளை வழங்கும் பகுதிகள், திருப்பாடல்கள் நூலில் மிகவும் குறைவாகவே காணப்படுகின்றன. காதல் சுவை மிகுந்த இனிமைமிகு பாடல் நூல், இளையோருக்கு இல்லற வாழ்வில் பிடிப்பை ஏற்படுத்த உதவும் என்பதாலேயே ஞாள நூல்கள் வரிசையில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. யோபு நூல், நேர்மையாளர்கள் துன்புறுவது ஏன் என்ற கேள்விக்கு நாடக வடிவில்
அகியா (Ahijah) என்ற பெயருக்கு ‘யாவேயின் சகோதரன்’ என்பது பொருள். இப்பெயருடைய பல நபர்களை விவிலியத்தில் காண்கிறோம். அகித்தூபின் மகனாகிய குரு அகியா, சவுல் அரசர் காலத்தில் வாழ்ந்தவர். 1 சாமுவேல் 14:3, 1 குறிப்பேடு 26:20 பகுதியில் இவரைப் பற்றியக் குறிப்பைக் காண்கிறோம். தாவீது, சாலமோன் அரசர்களிடம் பணியாற்றிய அகியா. 1 அரசர்கள் 4:3, 1 குறிப்பேடு 11:36 ஆகிய பகுதிகளில் இவரைப் பற்றியக் குறிப்புகளைக் காண்கிறோம். சாலமோன் காலத்தில் வாழ்ந்த சீலோமைச்
அகிக்காம் (Ahikam) என்ற பெயருக்கு ‘என் சகோதரன் எழுந்துவிட்டான்’ என்பது பொருள். யூதா அரசர் யோசியாவிடம் பணியாற்றிய அகிக்காம், எழுத்தன் சாப்பானின் மகன். இவர் இறைவாக்கினர் எரேமியாவைக் காப்பாற்றியவர். 2 அரசர்கள் 22:12, எரேமியா 26:24 உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இவரைப் பற்றியக் குறிப்புகளைக் காண்கிறோம்.
Read More
அகஸ்வேர் (Ahasuerus) என்ற பெயருக்கு ‘இளவரசர்’ என்பது பொருள். இப்பெயருடைய இரண்டு நபர்களை விவிலியத்தில் காண்கிறோம். பாரசீகத்தின் முதல் அரசரான அகஸ்வேர், யூதப் பெண்ணான எஸ்தரை திருமணம் செய்து அரசி ஆக்கியவர். எஸ்தர் 1:1, 2:16 உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இவரைப் பற்றியக் குறிப்புகளைக் காண்கிறோம். மேதிய இனத்தைச் சேர்ந்தவரான அகஸ்வேர், தாயுவின் தந்தை. தானியேல் 9:1 பகுதியில் இவரைப் பற்றியக் குறிப்பைக் காண்கிறோம்.
Read More
Lorem ipsum dolor sit amet.
This Day in History
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam quis. nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam quis. nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam quis. nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam quis. nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam quis. nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam quis. nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

அகசியா (Ahaziah) என்ற பெயருக்கு ‘ஆண்டவர் பற்றிக்கொண்டார்’ என்பது பொருள். இப்பெயருடைய இரண்டு நபர்களை விவிலியத்தில் காண்கிறோம். ஆகாபு – ஈசபேல் ஆகியோரின் மகனான அகசியா, சமாரியாவைத் தலைநகராகக் கொண்ட இஸ்ரயேலின் அரசர். 1 அரசர்கள் 22:52, 2 அரசர்கள் 1:2, 2 குறிப்பேடு 20:35 உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இவரைப் பற்றியக் குறிப்புகளைக் காண்கிறோம். யோராமின் மகனான அகசியா, எருசலேமைத் தலைநகராகக் கொண்ட யூதாவின் அரசர். ‘யோவகாசு’ (2 குறிப்பேடு 21:17)
Read More
அக்சா (Achsah) என்ற பெயருக்கு ‘சிலம்பு’ என்பது பொருள். காலேபின் மகளான அக்சா, கிரியத்து சேபேரைக் கைப்பற்றிய கெனாசின் மகனான ஒத்னியேலுக்கு மனைவியாகக் கொடுக்கப்பட்டவர். யோசுவா 15:16, நீதித்தலைவர்கள் 1:12, 1 குறிப்பேடு 2:49 ஆகிய பகுதிகளில் இவரைப் பற்றியக் குறிப்புகளைக் காண்கிறோம்.
Read More
அக்கூபு (Akkub) என்ற பெயருக்கு ‘வஞ்சகமாகப் பின்தொடர்கிற’ என்பது பொருள். இப்பெயருடைய மூன்று நபர்களை விவிலியத்தில் காண்கிறோம். எக்கோனியாவின் வழிமரபில் தோன்றிய அக்கூபு தாவீதின் வழித்தோன்றல்களில் ஒருவர். 1 குறிப்பேடு 3:24 பகுதியில் இவரைப் பற்றியக் குறிப்பைக் காண்கிறோம். எருசலேம் கோவிலின் வாயில் காப்போரின் வழிமரபினரான அக்கூபு, செருபாபேல் காலத்தில் எருசலேம் திரும்பியவர்களுள் ஒருவர். 1 குறிப்பேடு 9:17, எஸ்ரா 2:42, நெகேமியா 11:19 ஆகிய பகுதிகளில் இவரைப் பற்றியக்
Read More