விண்ணகத்தில் இருக்கின்றார்
“இயேசு கிறிஸ்து விண்ணகத்துக்கு எழுந்தருளி, எல்லாம் வல்ல தந்தையாகிய கடவுளின் வலப்பக்கத்தில் வீற்றிருக்கின்றார்” (Jesus Christ ascended into heaven, and is seated at the right hand of God the Father almighty) என திருத்தூதர்களின் ஏற்கையின் 6ஆம் பகுப்பில் அறிக்கையிடுகிறோம். இதையே, “இயேசு கிறிஸ்து விண்ணகத்துக்கு எழுந்தருளி தந்தையின் வலப்பக்கம் வீற்றிருக்கின்றார்” என்று நிசேயா ஏற்கை குறிப்பிடுகிறது. கிறிஸ்துவின் உயிர்ப்பு என்பது மீண்டும் அவர் இவ்வுலக வாழ்வுக்கு வருவதன்று.
Read More
மூன்றாம் நாள் உயிர்த்தெழுந்தார்
“இயேசு கிறிஸ்து பாதாளத்தில் இறங்கி, மூன்றாம் நாள் இறந்தோரிடமிருந்து உயிர்த்தெழுந்தார்” (Jesus Christ descended into hell; on the third day he rose again from the dead) என திருத்தூதர்களின் ஏற்கையின் 5ஆம் பகுப்பில் அறிக்கையிடுகிறோம். இதையே, “மறைநூல்களின்படி, இயேசு கிறிஸ்து மூன்றாம் நாள் உயிர்த்தெழுந்தார்” என்று நிசேயா ஏற்கை குறிப்பிடுகிறது. ‘பாதாளம்’ என்பது பாவத்திற்கு தண்டனை பெற்றவர்களுக்கான ‘நரகம்’ என்பதிலிருந்து வேறுபட்டது. இது கிறிஸ்துவுக்கு முன்னர் இறந்து
Read More
சிலுவையில் இறந்து அடக்கப்பட்டார்
“இயேசு கிறிஸ்து பொந்தியு பிலாத்தின் அதிகாரத்தில் பாடுபட்டு, சிலுவையில் அறையப்பட்டு, இறந்து அடக்கம் செய்யப்பட்டார்” (Jesus Christ suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried) என திருத்தூதர்களின் ஏற்கையின் 4ஆம் பகுப்பில் அறிக்கையிடுகிறோம். இதையே, “இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக பொந்தியு பிலாத்தின் அதிகாரத்தில், சிலுவையில் அறையப்பட்டு, பாடுபட்டு, இறந்து அடக்கம் செய்யப்பட்டார்” என்று நிசேயா ஏற்கை குறிப்பிடுகிறது. கடவுள் தமது மகனின் வருகைக்காகப் பல நூற்றாண்டுகளாக உலகைத் தயாரித்தார்.
Read More
கன்னி மரியாவிடமிருந்து பிறந்தார்
“இயேசு கிறிஸ்து தூய ஆவியாரின் வல்லமையால் கருவாகி கன்னி மரியாவிடமிருந்து பிறந்தார்” (Jesus Christ was conceived by the power of the Holy Spirit and born of the virgin Mary) என திருத்தூதர்களின் ஏற்கையின் 3ஆம் பகுப்பில் அறிக்கையிடுகிறோம். இதையே, “மனிதரான நமக்காகவும், நமது மீட்புக்காகவும் இயேசு கிறிஸ்து விண்ணகத்திலிருந்து இறங்கினார்; தூய ஆவியாரால் கன்னி மரியாவிடம் உடல் எடுத்து மனிதர் ஆனார்” என்று நிசேயா ஏற்கை குறிப்பிடுகிறது. மனிதரான நமக்காகவும், நமது
Read More
இயேசு கிறிஸ்துவை நம்புகின்றேன்
“கடவுளின் ஒரே மகனாகிய நம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவை நம்புகின்றேன்” (I believe in Jesus Christ, God’s only Son, our Lord) என திருத்தூதர்களின் ஏற்கையின் 2ஆம் பகுப்பில் அறிக்கையிடுகிறோம். இதையே, “தந்தையிடமிருந்து கடவுளின் ஒரே மகனாக பிறந்த ஒரே ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவையும் நம்புகின்றேன். இவர் காலங்களுக்கு முன்பே தந்தையிடமிருந்து பிறந்தார். கடவுளினின்று கடவுளாக, ஒளியினின்று ஒளியாக, உண்மை கடவுளினின்று உண்மை கடவுளாக பிறந்தார். இவர் பிறந்தவர், உண்டாக்கப்பட்டவர் அல்லர்; தந்தையோடு ஒரே பொருள்மம் கொண்டவர்.
Read More
தந்தையாகிய கடவுளை நம்புகின்றேன்
“விண்ணகத்தையும் மண்ணகத்தையும் படைத்த எல்லாம் வல்ல தந்தையாகிய கடவுளை நம்புகின்றேன்” (I believe in God, the Father almighty, creator of heaven and earth) என திருத்தூதர்களின் ஏற்கையின் முதல் பகுப்பில் அறிக்கையிடுகிறோம். இதையே, “ஒரே கடவுளை நம்புகின்றேன்; விண்ணகமும் மண்ணகமும், காண்பவை காணாதவை யாவும் படைத்த எல்லாம் வல்ல தந்தை அவரே” என்று நிசேயா ஏற்கை குறிப்பிடுகிறது. “இஸ்ரயேலே, செவிகொடு! நம் கடவுளாகிய ஆண்டவர் ஒருவரே ஆண்டவர்” (இணைச் சட்டம் 6:4)
Read More
இணைத் திருமுறை
இணைத் திருமுறை நூல்கள் (Deutero-Canonical Books) என்பது எபிரேயத் திருமுறை பழைய ஏற்பாட்டில் இடம்பெறாத ஏழு நூல்களின் தொகுப்பு ஆகும். அலெக்சாந்திரியத் திருமுறையில் மட்டும் காணப்படும் இந்நூல்கள், சீர்திருத்த சபையினரின் விவிலியத்தில் ஏற்கப்படவில்லை. இறைமகன் இயேசுவின் வருகைக்குச் சற்றே முற்பட்ட யூத வரலாறு, வாழ்க்கை முறை, சிந்தனை, சமய வழக்கங்கள் முதலியன பற்றிப் பல செய்திகள் இணைத் திருமுறை நூல்களில் இடம் பெற்றுள்ளன. ‘செப்துவாஜிந்த்’ என்ற கிரேக்க மொழிபெயர்ப்பின் அடிப்படையில் உருவான
Read More
ஞான நூல்கள்
ஞான நூல்கள் (Books of Wisdom) என்பது வரலாற்று நூல்களைத் தொடர்ந்து விவிலியத்தில் காணப்படும் 5 திருமுறை நூல்களையும், இணைத் திருமுறையைச் சேர்ந்த 2 நூல்களையும் குறிக்கிறது. இஸ்ரயேல் மக்களிடையே பல்வேறு காலங்களில் தோன்றிய ஞான போதனைகளின் தொகுப்பாக அமைந்துள்ளதால் இந்நூல்கள் இப்பெயர் பெறுகின்றன. பாபிலோனிய அடிமைத்தனத்தில் இருந்து வெளியேறியப் பின்பு, கி.மு. 6ஆம் நூற்றாண்டிலும் அதன் பிறகும் ஞான நூல்கள் இஸ்ரயேலில் தோன்றின. நூல்களாகத் தொகுக்கப்பட்ட காலம் பிந்தியது என்றாலும், அவற்றில்
Read More
அகியா (Ahijah) என்ற பெயருக்கு ‘யாவேயின் சகோதரன்’ என்பது பொருள். இப்பெயருடைய பல நபர்களை விவிலியத்தில் காண்கிறோம். அகித்தூபின் மகனாகிய குரு அகியா, சவுல் அரசர் காலத்தில் வாழ்ந்தவர். 1 சாமுவேல் 14:3, 1 குறிப்பேடு 26:20 பகுதியில் இவரைப் பற்றியக் குறிப்பைக் காண்கிறோம். தாவீது, சாலமோன் அரசர்களிடம் பணியாற்றிய அகியா. 1 அரசர்கள் 4:3, 1 குறிப்பேடு 11:36 ஆகிய பகுதிகளில் இவரைப் பற்றியக் குறிப்புகளைக் காண்கிறோம். சாலமோன் காலத்தில் வாழ்ந்த சீலோமைச்
Read More
அகிமெலக்கு (Ahimelech) என்ற பெயருக்கு ‘அரசரின் சகோதரன்’ என்பது பொருள். இப்பெயருடைய மூன்று நபர்களை விவிலியத்தில் காண்கிறோம். அகித்தூபின் மகனாகிய குரு அகிமெலக்கு. நோபு என்ற ஊரில் வாழ்ந்த இவரே தாவீதின் பசிக்கு தூய அப்பத்தைக் கொடுத்து உதவியவர். 1 சாமுவேல் 21:1, 22:11 உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இவரைப் பற்றியக் குறிப்புகளைக் காண்கிறோம். தாவீது அரசரின் காலத்தில் வாழ்ந்த குரு அபியத்தாரின் மகன் குருவான அகிமெலக்கு. 2 சாமுவேல் 8:17,
Read More